Mats Svegfors utreder den framtida filmpolitiken

image
Regeringen har i dag, den 18 juni, beslutat om direktiv till den filmutredning som tidigare aviserats av kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth. En särskild utredare, landshövdingen Mats Svegfors, ska lämna förslag till hur de framtida filmpolitiska insatserna ska utformas och finansieras.

Som utgångspunkt för sina ställningstaganden ska utredaren göra en framtidsinriktad analys av utvecklingen på filmområdet. Till det som ska belysas hör bl.a. ägar- och konkurrensförhållanden inom branschen, resurser och betalningsströmmar i svensk film, konsumtionsmönster samt teknikutveckling. Utredaren ska också göra en internationell utblick.

Läs vad branschen tycker på www.filmnyheterna.se

Utredaren ska bl.a. pröva om det finns förutsättningar för en fortsatt avtalsmodell för finansiering av filmpolitiken, om nuvarande insatser skapar bästa möjliga förutsättningar för ekonomiskt och konstnärligt risktagande i svensk filmproduktion och om nuvarande insatser på bästa sätt gynnar kvalitet och mångfald i det filmutbud som erbjuds konsumenten.

Vidare ska utredaren pröva om filmstöd också bör kunna ges till film i andra visningsformer än visning på biograf samt hur en kostnadseffektiv och långsiktig utveckling av digital bio i hela landet kan främjas. Möjligheten till ökad samordning mellan filmpolitiska insatser på nationell, regional och lokal nivå ska prövas. Slutligen ska utredaren se över om nuvarande organisering av arbetet med att bevara och tillgängliggöra filmarvet bör förändras, när det gäller uppdelningen mellan Filminstitutets arkivverksamhet och den verksamhet som för närvarande bedrivs av Statens ljud- och bildarkiv.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 september 2009.

  • Det nuvarande filmavtalet gäller t.o.m. utgången av 2010. Samtidigt sker det en snabb utveckling på filmens område. Därför är det viktigt, inte minst för den svenska filmbranschen, att det finns en filmpolitisk lyhördhet och beredskap inför framtiden. Utredaren kan nu förutsättningslöst och i god tid pröva hur den framtida filmpolitiken bör finansieras och utformas, säger kulturministern i ett uttalande.

Kontakt
Marcus Hartmann
Pressekreterare hos Lena Adelsohn Liljeroth
work 08-405 35 12
cell 070-358 77 91
e-post till Marcus Hartmann