Regeringen presenterar förslag för framtidens filmpolitik

Regeringen presenterade i dag delar ur den kommande filmpolitiska propositionen. Förslaget innebär en helstatlig filmpolitik med en tydlig vision. En historisk förändring från de filmavtal som kännetecknat svensk film de senaste femtio åren.

– Det är positivt med en tydlig vision för filmen i den nya filmpolitiken. Vi tror att vi nu kan göra ett effektivare jobb med att uppfylla målen. Vi kommer att kunna dra nytta av hela vår kompetens på ett bättre sätt, säger Filminstitutets vd Anna Serner.

Staten kommer ta ett helhetsansvar för filmpolitiken samt dess finansiering. Det innebär att den filmavtalsmodell som drivit svensk filmproduktion de senaste femtio åren överges. Filminstitutet får en central roll i verkställandet av den nya filmpolitiken.

I propositionen formuleras en vision för framtidens svenska filmpolitik. Regeringen skriver att ”Svensk film ska ha hög kvalitet och uppvisa sådan bredd och mångfald av berättelser att den angår alla. Svensk film ska vara ett självklart och tillgängligt val för publiken i hela landet och attraktiv internationellt.”

Visionen är omsatt i sju filmpolitiska mål vilka ska vägleda Filminstitutets arbete i framtiden:

1.    Utveckling och produktion av värdefull svensk film sker kontinuerligt och i olika delar av landet.
2.    Allt fler ser värdefull film som sprids och visas i olika visningsformer i hela landet.
3.    Filmarvet bevaras, används och utvecklas.
4.    Svensk film sprids alltmer utomlands och kvalificerat internationellt utbyte och samverkan sker på filmområdet.
5.    Barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild och ges möjligheter till eget skapande.
6.    Jämställdhet och mångfald präglar filmområdet.
7.    Filmen bidrar till att stärka yttrandefriheten och det offentliga samtalet.

För att säkerställa fortsatt inflytande för filmbranschens övriga aktörer föreslår regeringen införandet av branschråd. I dessa skulle en bred samling branschaktörer, fler än de som omfattades av det tidigare filmavtalet, få inflytande över bland annat utformningen av stödsystem.

– Regeringens proposition innebär att vi skulle får en tydlig struktur för branschinflytande, något som är mycket positivt, säger Anna Serner.

Läs debattartikeln av Alice Bah Kuhnke (mp) och Gunilla Carlsson (S) i DN här http://www.dn.se/debatt/tre-rad-ska-ge-branschen-mojlighet-paverka-filmstod/. Propositionen i sin helhet presenteras av regeringen inom kort.

För frågor till Filminstitutets vd Anna Serner, kontakta Martin Frostberg, kommunikatör på Filminstitutet: martin.frostberg@filminstitutet.se, 08-665 12 12.

Alice B

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke i Filmhusets foajé 2015. Foto: Christopher Mair.