SFI vidtar särskilda åtgärder för svensk filmbransch

Filminstitutet följer noggrant utvecklingen kring det nya coronaviruset och dess påverkan på svensk filmbransch, som nu står inför stora prövningar med mycket snabba negativa effekter som följd.

Foto: Mark Standley, SFI.

Med anledning av detta har Filminstitutet idag beslutat att vidta följande åtgärder:
Återbetalningskrav tas bort
Redan beviljade stöd för projekt och aktiviteter som inte har kunnat genomföras eller färdigställas kommer inte behöva återbetalas avseende redan upplupna kostnader. Rapportering och redovisning av kostnader skall dock inlämnas enligt gängse rutiner.
Möjlighet till ”nyansökan” för inställda lanseringar
Film som erhållit lanseringsstöd där premiären ställts in eller skjutits fram har möjlighet att inkomma med en ny stödansökan för en förnyad prövning.
Tidigareläggning av utbetalning av biografstöd
Utbetalning av ”Stöd till biografägare för öppna visningar av film som fått lanseringsstöd” (den så kallade ”biotian”) kommer att tidigareläggas och betalas ut i mitten av april.
Förlängning av tidsfrister
För projekt, evenemang och kampanjer som senarelagts förlängs eventuella tidsfrister kopplat till villkoren för stöden.
Samtliga åtgärder gäller från och med fredagen den 13 mars och tills vidare. Filminstitutet kommer fortsätta hålla möten och dialog med branschrepresentanter. Mer långsiktiga åtgärder kan bli aktuella.
För frågor:
Kristina Colliander, chef Filmstöd
kristina.colliander@filminstitutet.se