SFI:s fördelning av regeringens stödpaket

Svenska Filminstitutet fick 24 april i uppdrag att fördela 50 miljoner av regeringens stödpaket om 500 miljoner kronor till kulturen. Filminstitutets medel syftar i första hand till att stötta visningsarrangörer som har haft intäktsbortfall under perioden 12 mars – 31 maj, med anledning av covid-19. Dessa medel har nu fördelats till biografägare, filmfestivaler och distributörer.
Se hela listan med stödmottagare

Totalt har 276 ansökningar kommit in till Filminstitutet, varav 252 är från biografägare (som sammanlagt söker för 359 biografer). Åtta ansökningar är från filmfestivaler och/eller visningsarrangörer och 16 ansökningar är från filmdistributörer.
Cirka 33,7 miljoner kronor har nu sammanlagt fördelats till biografägare, cirka 15,7 miljoner kronor till distributörer och cirka 600 000 kronor till filmfestivaler.
– Vi har snabbat på handläggningen i alla led för att få ut de här medlen så fort det bara går. Vi vet att det finns ett enormt behov i branschen och vi hoppas förstås på nya extra medel att fördela inom kort, säger Kristin Engstedt, chef distribution och visning