Torsdagen den 24 februari hölls FSF:s årsmöte i Filmhuset. Ny ordförande och kassör valdes, föreningen fick 6 nya medlemmar – och avgifterna höjdes något. Läs alla detaljer i det fullständiga protokollet.

Protokoll fört vid årsmöte i Föreningen Sveriges Filmfotografer i Klubbrummet, Filmhusets Krog, Stockholm, torsdagen den 24 februari 2005

Närvarande: Ulf Aneer, Ulf Brantås, Eric Börjesson, Lennart Carlsson, Bengt Dalunde, Hasse Dittmer, Gunnar Fischer, Jens Fischer, Peter Fischer, Tony Forsberg, Stig Hallgren, Hans Hansson, Håkan Holmberg, Nils Jönsson, Jacob J¯rgensen, Peter Kruse, Alex Lindén, Jan Lindeström, Gustaf Mandal, Bengt Modin, Danne Myhrman, Johan Nordström, Johan Schell, Roland Sterner, Per Arne Svensson; gäst: Pontus Röön.

§ 1 Föreningens ordförande Tony Forsberg förklarade föreningens 44:e årsmöte öppnat. Parentation hölls över de under 2004 bortgångna medlemmarna Dag Skaar (1/8) och Hans Schött (26/12).

§ 2 Upprop företogs och en närvarolista upprättades.

§ 3 Mötet ansågs stadgeenligt utlyst.

§ 4 Dagordningen upplästes och godkändes.

§ 5 Till ordförande för årsmötet valdes Tony Forsberg.

§ 6 Till sekreterare för årsmötet valdes Roland Sterner.

§ 7 Till justeringsmän för protokollet valdes Alex Lindén och Danne Myhrman.

§ 8 Verksamhetsberättelsen (som skickades till medlemmarna i samband med kallelsen) godkändes.

§ 9 Styrelsens ekonomiska förvaltning. Efter kassören Hans Schötts bortgång har tidigare kassören Stig Hallgren inträtt i tjänst. Han läste upp kassarapporten. Av denna framgick att det ekonomiska läget är gott, men tyvärr saknas medlemsavgifter till en summa av 13 800 kr.

§ 10 Revisionsberättelsen upprättad av revisor Bengt Orhall upplästes och godkändes av mötet

§ 11