Filminstitutet lämnar förslag om digitalisering av biografer

image
I december 2005 fick Svenska Filminstitutet i uppdrag av Utbildnings- och kulturdepartementet att aktivt följa utvecklingen av digitala biografer, främst på landets mindre orter. Filminstitutet fick även i uppdrag att i en plan visa hur en utveckling av digital biografer i hela landet skulle kunna främjas.

En särskild grupp, Arbetsgruppen Digital Bio, har sedan januari 2006 arbetat med “Rapport och förslag till utvecklingsplan för digital bio” som idag överlämnats till departementet.

Arbetsgruppen föreslår i korthet att en fond inrättas för stöd till investering i digital teknik med en visningsstandard på minst 2K. Fondens medel skall kunna nyttjas av de ca 500 biografer som finns på medelstora och små orter. För att täcka behoven av stödet och för utveckling av digital infrastruktur föreslår gruppen att fonden totalt skall generera 205 Mkr under en femårsperiod.

Vidare föreslås en möjlighet för landets samtliga biografer att erhålla räntefria “mjuka” lån, för att klara övergången till digital teknik. Låneramen är beräknad till ca 100 Mkr per år under en femårsperiod.

Gruppen pekar i sitt förslag dessutom på åtgärder för att öka den digitala spridningen av framförallt kort- och dokumentärfilm. Ett särskilt distributionsnätverk för kort- och dokumentärfilm bör upprättas och befintliga digitala biografer knytas till samarbetet.

Håkan Tidlund, ordförande i Arbetsgruppen Digital Bio samt styrelseordförande för Svenska Filminstitutet:

Svenska Filminstitutet anser att en snabb och kraftfull offentlig insats är av stor kulturpolitisk betydelse. Det skulle garantera ett jämnt och hållbart flöde av attraktiv och värdefull film till biografer på små och medelstora orter, förhindra en omfattande biografdöd samt öppna nya möjligheter att utveckla en infrastruktur för det offentliga kulturrummet i hela landet.

Ladda hem rapporten