Medlemskap i FSF

Om föreningen
Föreningen Sveriges Filmfotografer är en ideell intresseorganisation med syfte att främja filmfotografen såväl inom det konstnärliga som det tekniska området, liksom att ta tillvara filmfotografens intressen, samt att fungera som en social samlingsplats där filmfotografer kan mötas och samverka. FSF vill verka för en utveckling och upprätthållande av filmfotografi som konstform och hantverk.

Om medlemsskap
Det är vi som medlemmar som tillsammans skapar FSF. Medlemskap i föreningen ska ses som en kvalitetsstämpel, och kan endast erhållas genom inbjudan som baserats på en rekommendation. Man kan alltså inte ansöka själv.

I föreningen finns fyra typer av medlemmar. DoP-medlem, Associerad filmfotograf, Associerad medlem och Hedersmedlem.

Om rekommendationer
För att rekommendera någon för medlemskap måste man själv vara DoP-medlem sedan minst två år tillbaka. Man får maximalt rekommendera två stycken kandidater per år. Rekommendationen sker genom att den som vill rekommendera någon fyller i det formulär som knappen nedan länkar till. Ett ifyllt formulär ska vara medlemskommittén tillhanda senast 31 december kl 24.00 för handläggning inför kommande årsmöte. Det skadar inte att vara ute i god tid. Försent inkomna eller ofullständiga rekommendationer behandlas ej. Den som rekommenderar kan komma att kontaktas för ytterligare information. En rekommenderad kandidat som inte inbjuds till medlemskap kan rekommenderas igen. Detta bör ske av samma person om inte speciella skäl föreligger. Vederbörande bör då peka på hur den rekommenderades yrkesskicklighet har utvecklats sedan föregående tillfälle.

Associerade medlemmar kan rekommenderas för DoP-medlemskap tidigast efter två års medlemskap, Även här bör det finnas en utveckling att peka på, förutom uppfyllande av de formella kriterierna. Associerat medlemskap medför ingen garanti för framtida DoP-medlemskap.

Ett tips till dig som rekommenderar är att inte dra in den rekommenderade i processen eftersom det inte är ett ansökningsförfarande. Därmed skickas inte heller motiveringar ut till de som rekommenderats. I vår bedömning tar vi hänsyn till erfarenhet, hantverksskicklighet, ledarskap, konstnärskap och visuellt berättande.

Om antagningsprocessen
DoP-medlemmar har rätt att rekommendera kandidater som de bedömer uppfyller medlemskriterierna och de tror kommer bidra till föreningen. Fullständiga, och i tid inkomna rekommendationer bereds av medlemskommittén som skickar beslutsunderlag till styrelsen, som i sin tur röstar om vilka rekommendationer årsmötet ska ta ställning till. Det är årsmötet som slutgiltigt beslutar om inbjudan till medlemskap. Vid bifall skickar medlemskommittén en inbjudan direkt till kandidaten så att denne får ta ställning till om man vill bli medlem eller inte. Avslag kommunicerar medlemskommittén till den som rekommenderat.

 

Skicka in din rekommendation via detta formulär.