Medlemskap i FSF

Medlemskap i FSF erhålles enbart genom att man bjuds in till föreningen. Man kan alltså inte söka in själv!

DoP som varit medlem i föreningen i minst två år kan föreslå kandidat till medlemskap, och skall då lämna in detta förslag till styrelsen senast vid årsskiftet.

Styrelsen kan gemensamt föreslå en kandidat.

Fadderskap: Vill man föreslå en kandidat ser man också till att relevanta handlingar kommer in i tid så att styrelsen och medlemskapskommittén kan göra sin bedömning. Den som föreslår agerar fadder åt den föreslagna kandidaten. Medlemskap beslutas sedan i majoritet, och klubbas igenom på årsmöte.

Det finns fyra kategorier av medlemskap:

 1. DoP-medlem (ordinarie medlem)
 2. Hedersmedlem
 3. Associerad filmfotograf
 4. Associerad medlem

Kriterier för DoP-medlemskap

Medlemskap i FSF skall ses som en kvalitetsstämpel. För att komma ifråga bör man ha minst sex års dokumenterad erfarenhet som filmfotograf och kunna uppvisa att man behärskar bildberättande. Det är särskilt meriterande med längre fiction- eller dokumentärjobb som haft distribution. För filmfotografer som jobbar med reklam och/eller musikvideo, annan tv-produktion eller videokonstnärer så är det svårare att bedöma exakt var gränsen går för att kvala in. Där får styrelsen och medlemskapskommittén konferera och fatta individuella beslut.

Det finns även andra som kan kvalificera som DoP, och detta får tas från fall till fall.

Ordinarie medlem äger rätt att, och bör, framhålla sin yrkestillhörighet med FSF:s initialer efter namnet i filmens för- eller eftertexter.

Hedersmedlemskap

Pensionerad DoP-medlem över 75 års ålder erbjuds hedersmedlemskap. Hedersmedlemskap kan även erbjudas annan person än DoP som gjort avgörande insatser för filmfotografin.

Associerad filmfotograf

Associerat medlemskap kan bedömas som ett juniormedlemskap för filmfotografer som har minst tre års yrkesvana. Nyutbildade filmfotografer som gått ut STDH kan erbjudas associerat medlemskap. Även danska, norska och polska filmskolornas utexaminerade filmfotoelever omfattas av samma regler.

En associerad filmfotograf kallas till föreningens möten och andra aktiviteter, men har inte rösträtt på årsmöte, ej heller rätt att sätta bokstäverna FSF efter sitt namn.

Associerad filmfotograf kan beredas ordinarie medlemskap så småningom.

Associerad medlem

Medlem i FSF kan föreslå t ex b-fotograf, passare, elektriker, colorist, DIT eller annan yrkesarbetande med syssla nära relaterat till filmfoto till associerat medlemskap. Även här gäller minst tre års yrkeserfarenhet.

Hur föreslår man kandidat?

För att bedöma kandidat behövs följande:

 1. Kort presentationstext och motivering på 200-700 tecken (½ A4-sida)
 2. Arbetsprover -showreel, hemsida, eller klipp på vimeo eller dyl. Tre produktioner skall väljas ut särskilt för påseende.
 3. CV med relevanta produktioner, utbildningar och övriga relaterade meriter.
 4. Fadder närvarar för att lägga fram sin rekommendation på ett styrelsemöte.

Deadline: 31 december

Förslag skickas till: sekreterare@fsfsweden.se

Avgifter för medlemskap 2018

 • DOP-medlem: 2000 SEK/år
 • Hedersmedlem: ingen avgift
 • Associerad filmfotograf/ medlem: 1000 SEK/år